สถานที่ติดต่อ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

02-2442274

กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

02-2986311-2

กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์

02-2442302

กลุ่มงานข่าวและประเมินผล

02-2442281

กลุ่มงานเทคนิค

02-2442279