Zoom in วันที่ 9 เมษายน 2563 ประเด็น : รัฐ-เอกชน จัดที่พักฟรีช่วยประชาชนช่วงวิกฤต โควิด-19


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รายการย้อนหลัง :