Zoom in วันที่ 1 เมษายน 2563 ประเด็น : รถไฟฟ้าร่วมใจ ใส่หน้ากาก ต้าโควิด


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)


รายการย้อนหลัง :