Zoom in วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประเด็น : เปิดมาตรการเยียวยาแรงงานไทย-แรงงานข้ามชาติ


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


รายการย้อนหลัง :