Zoom in วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ประเด็น : ผู้หญิงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สุภาภรณ์ มาลัยลอย และ วิภา มัจฉาชาติ ตัวแทนกลุ่มผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 17 องค์กร


รายการย้อนหลัง :