Zoom in วันที่ 12 มีนาคม 2563 ประเด็น : ฝึกอาชีพเด็กยากจนสู่ช่างฝีมือ


จำนวนผู้เข้าชม :6


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


รายการย้อนหลัง :