Zoom in วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ประเด็น : เปิด ร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อดีตสามาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


รายการย้อนหลัง :