ประเด็นเป็นข่าว วันที่ 13 ธันวาคม 2562 หัวข้อ : การบริหารจัดการภาครัฐ


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ปธ.อนุ กมธ.การปรับปรุง พัฒนาระบบและการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ วุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :