Zoom in วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประเด็น : พลิกฟื้น โอท็อป สู่ 3 แสนล้าน


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย


รายการย้อนหลัง :