Zoom in วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็น : ปฏิบัติการกู้วิกฤตสภาพจิตใจ


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พญ.อนัญญา สินรัชตานันท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต


รายการย้อนหลัง :