Zoom in วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ประเด็น : สธ.ห่วงโรคความดันโลหิต-ติดตั้งเครื่องวัดช่วยประชาชน


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค


รายการย้อนหลัง :