Zoom In 16 เมษายน 2564 ประเด็น ทำความรู้จัก Covid-19 สายพันธุ์อังกฤษ


จำนวนผู้เข้าชม :8


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


รายการย้อนหลัง :