Zoom In 8 เมษายน 2564 ประเด็น ลดวันกักตัวหาเชื้อโควิด 19 โอกาสหรือความเสี่ยง


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


รายการย้อนหลัง :