Zoom In เมษายน 2564 ประเด็น ถอดบทเรียนไฟป่าครั้งใหญ่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้


รายการย้อนหลัง :