Zoom In 30 มีนาคม 2564 ประเด็น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แก้แล้งซ้ำ


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


รายการย้อนหลัง :