Zoom in 18 มีนาคม 2564 ประเด็น ทิศทางการเมือง หลังร่าง รธน. ไม่ผ่านวาระ 3


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช


รายการย้อนหลัง :