ประเด็นเป็นข่าว 15 มีนาคม 2564 ประเด็น จับตาสถานการณ์เมียนมาหวังหาทางออกสันติวิธี


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ผศ.ดร. ลติตา หาญวงษ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


รายการย้อนหลัง :