Zoom in 2 มีนาคม 2564 ประเด็น มหาวิทยาลัยสู่ตำบล รากแก้วสร้างประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ


รายการย้อนหลัง :