Zoom in 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น ศธ ดึงกลุ่มเด็กเปราะบางเข้าสู่ระบบการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ


รายการย้อนหลัง :