ประเด็นเป็นข่าว 12กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น พิษ Covid 19 ทำเศรษฐกิจตรุตจีนซบเซา


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง


รายการย้อนหลัง :