Zoom in 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น WHO ชื่นชม สสส.


จำนวนผู้เข้าชม :13


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


รายการย้อนหลัง :