Zoom in 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประเด็น ลุ้นคนไทยฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ก.พ. นี้


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย/รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม


รายการย้อนหลัง :