ประเด็นเป็นข่าว 21 มกราคม 2564 ประเด็น กรรมการสมานฉันท์เล็งตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็น


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :วัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการสมานฉันท์


รายการย้อนหลัง :