Zoom in วันที่ 30 มกราคม 2563 ประเด็น : Genomics Thailand ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร ประธานคณะทำงานด้านวิจัย โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย


รายการย้อนหลัง :