Zoom in วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประเด็น ฝุ่นพิษ PM2 5 กับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)


รายการย้อนหลัง :