zoom in 21 ธันวาคม 2563 ในประเด็น OTOP CITY 2020 แหล่งรวมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :สุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


รายการย้อนหลัง :