ประเด็นเป็นข่าว 7 ธันวาคม 2563 ประเด็น พิจารณาร่างแก้ไข รธน วาระ 2-3 ต้น ก.พ.64


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ดร.ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....


รายการย้อนหลัง :