Zoom in วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ประเด็น มองโมเดล กก สมานฉันท์ กับทางออกประเทศไทย


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :คุณโคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


รายการย้อนหลัง :