ประเด็นเป็นข่าว 26 ตุลาคม 2563 ประเด็น ผลิตบัณฑิตครูคุณภาพตรงตามสาขา


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ.ดร.การณี อุทัยรัตนกิจ อนุ กมธ.พิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ วุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :