Zoom in วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประเด็น มุมมองนักวิชาการ ผ่าทางตันการเมืองไทย


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


รายการย้อนหลัง :