ประเด็นเป็นข่าว วันทีี่ 21 ตุลาคม 2563 ประเด็น ปรากฏการณ์ม็อบดาวกระจาย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ.ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)..


รายการย้อนหลัง :