ประเด็นเป็นข่าว วันทีี่ 16 ตุลาคม 2563 ประเด็น ม็อบการเมืองฉุดความเชื่อมั่นไทย


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์


รายการย้อนหลัง :