ประเด็นเป็นข่าว วันทีี่ 13 ตุลาคม 2563 ประเด็น ร่างแก้ไข รธน ฉบับไอลอว์พิจารณาทัน พ.ย.นี้


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร


รายการย้อนหลัง :