ประเด็นเป็นข่าว วันทีี่ 9 ตุลาคม 2563 ประเด็น เคาะเลือกตั้งท้องถิ่นธันวาคมนี้


จำนวนผู้เข้าชม :


ผู้จัดรายการ :เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ

วิทยากร :ซูการ์โน มะทา ประธานคณะ กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ


รายการย้อนหลัง :