Zoom in วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประเด็น : ภุมิอากาศและน้ำในประเทศไทย


จำนวนผู้เข้าชม :6


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร


รายการย้อนหลัง :