Zoom in วันที่ 30 กันยายน 2563 ประเด็น : รัฐเร่งเติมน้ำใต้ดินแก้วิกฤตภัยเเล้ง


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


รายการย้อนหลัง :