Zoom in วันที่ 14 กันยายน 2563 ประเด็น : ห้ามโฆษณาแอลกอฮอล์ลดการดื่มได้จริงหรือ


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข


รายการย้อนหลัง :