Zoom in วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประเด็น : เปิดมาตรการคุ้มเข้ม ครูต่างชาติ แดน covid-19 เข้าไทย


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


รายการย้อนหลัง :