Zoom in วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประเด็น : ทำไม อสม.ต้องได้รับค่าตอบเเทนพิเศษ


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :อมรินทร์ นิ่มนวล ประธานชมรม อสม.ภาคกลาง


รายการย้อนหลัง :