Zoom in วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ประเด็น : ถึงเวลานิรโทษกรรมคดีการเมือง


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


รายการย้อนหลัง :