Zoom in วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประเด็น : การพัฒนากับการอนุรักษ์โบราณสถาน


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :วรา จันทร์มณี เลขาธิการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม


รายการย้อนหลัง :