Zoom in วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ประเด็น : ประเทศไทยกับโอกาสเสี่ยงระบาด COVID -19 ระลอก 2


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายการย้อนหลัง :