Zoom in วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ประเด็น : กสศ.ลุยช่วย “เด็กกลุ่มเปราะบาง” กลับโรงเรียน


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :นิสา แก้วแกมทอง รักษาการ ผอ.สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่


รายการย้อนหลัง :