Zoom in วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ประเด็น : CPTPP ไทยได้หรือเสียประโยชน์


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา


รายการย้อนหลัง :