Zoom in วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประเด็น : มธ.รับรองสิทธิ์การแต่งกายตามเพศวิถี


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รายการย้อนหลัง :