Zoom in วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ประเด็น : ทลายเเก๊งอุ้มบุญข้ามชาติ จุดอ่อน กม.ไทย


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


รายการย้อนหลัง :