Zoom in วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประเด็น : วิเคราะห์สถานการณ์ covid-19 กับเหตุจลาจลทั่วสหรัฐฯ


จำนวนผู้เข้าชม :5


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคระศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รายการย้อนหลัง :