Zoom in วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประเด็น : ไข้เลือกออก มหันตภัยร้ายหน้าฝน


จำนวนผู้เข้าชม :4


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง


รายการย้อนหลัง :