Zoom in วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประเด็น : เรียนออนไลน์ new normal นักเรียนไทย


จำนวนผู้เข้าชม :6


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)


รายการย้อนหลัง :