Zoom in วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประเด็น : New Normal ทางการเมือง


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย

วิทยากร :วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา


รายการย้อนหลัง :